Styremøte 6. desember 2021

Tilstede: Anne-Lise S., Thor G. S., Bjørn N., Berit K.

Fraværende: Marte Rønningen

Dato Tema
6/12 Agenda:

  • Siste møtererat som dekker de fleste saker ( er vedlagt – sendte vi ut dette?)
  • Fremdrift i saken vedr. fukt
  • Vi drøfter itt budsjett, jmf høye strømpriser, vann/avløp og innestående i sameiet
  • Vedlikeholdsfond som følge av levetidsvurdering
  • Hvem kommuniserer hva fra styret til sameiet og «eksternt».
3/12 Møtereferatet er godkjent
10/5 Skaret dammen

Vi inviterer Solòn for en befaring på Skaret dammen og gjennomgang av deres skisseforslag.

9/6: Omfanget er avklart med Solòn og plansjen er sendt videre til Blå landskap som tegner ut arbeidstegninger.

11/8: Solid venter fortsatt svar fra arkitektene, og varsler at de er klare til å gå i gang umiddelbart når tegningene foreligger.

13/10: Solon har ferdigstilt tegninger, og er i dialog med Gultvedt og Solid om dato for utførelse. Utfordringer mtp. Kapasitet. Grunnarbeidene har planlagt oppstart uke 42/43

9/11: arbeidene er startet opp og er planlagt sluttført i uke 45/46.

6/12: Solid er forsinket og har som mål ferdigstille før jul.

10/5 Heller/asfaltering etter montasje av markiser

Vi bestiller asfaltering og reparasjon av heller som er defekte etter installasjon av markiser

9/6: Asfaltering er utført, og det foregår en dialog med solskjermingsgruppen på heller som er ødelagt. SG vil ikke ta ansvar for dette. Vi vurderer juridisk bistand fra forsikringsselskapet.

11/8: Fremdeles uavklart vedr. ansvar for ødelagte heller. Styret innhenter prisforslag på hva det koster å få utført arbeidet fra ekstern part.

9/11: Vi venter på tilbud, lite trolig at det vil bli utført inneværende år.

11/8 Ny forhandling(er) med TV/bredbånd fra Telia

11/8: Styret vil sende ut en ny forespørsel på denne tjenesten.

13/10: Det innhentes tilbud fra flere leverandører. Styret vil så vurdere de innhentende tilbudene.

9/11: avventer tilbud fra Telia

6/12: vi sender en epost til Telia med info om at vi påberoper oss å skifte leverandør etter årsmøte i sameiet, dersom det er flertall for dette.

11/8 Vedrørende lekkasje fra kjøkkenbenk

11/8: En beboer har meldt inn fuktskade fra kjøkkenbenk. Polygen har vurdert feilen, og påpekt at rotårsaken er håndverkerfeil. Skaden er utbedret og dekket av vårt forsikringsselskap. Faktura for egenandel er lagt ut fra sameiet. Solid har ikke befart saken og det er ikke vurdert om dette kan være en seriefeil i andre leiligheter.

Styret vil gjøre den enkelte beboer oppmerksom på at det i FDV for kunde, er beskrevet at vannlås i kjøkken og servantskap skal etter-strammes ved behov, og kontrolleres hver måned.

8/9: Saken vil adresseres på årsmøte i 2022. Alle forsikringssaker skal gå via styret, ellers blir de som hovedregel ikke akseptert.

13/10 Utleie

Styret bør få en oversikt over utleie på Skaret. Det opprettes derfor et utleie-register. Saken sjekkes med Enquist. Videre, tar styret sikte på å fremme sak på årsmøte, om at eiere må orientere styret om utleie.

6/12 2021 Styret er enige om at det legges inn pålegg om å informere om utleie til styret i vedtektene.

13/10 Rømningsveier

Barnevogner, skiutstyr og andre plasskrevende gjenstander blir noen ganger stående i fellesarealer som oppganger. Disse kan blokkere utganger og rømningsveier, noe som kan bli svært kritisk i en brannsituasjon. Sørg derfor for å sette store gjenstander i oppbevarings-bod eller andre steder hvor det ikke står i veien for rømningsveien. Styret tar sikte på å legge frem sak i årsmøte om å vedtektsfeste dette.

13/10 Garasjeplasser

Solon har vedtektsfestet at solgte garasjeplasser er tilleggsdeler, men de har seksjonert garasjeplassene som fellesareal. På neste årsmøte må vi endre denne vedtaksbestemmelsen.

13/10 Valgkomite

Valgkomiteen fra i år videreføres. Disse vil snart starte arbeidet med å finne kandidater til styret, som etter planen vil velges på årsmøte. Styret håper at flere melder seg til tjeneste for sameiet.

6/12: Styret er enige om at det ikke er forenlig å sitte som styremedlem og medlem i valgkomiteen. Anne Lise informerer valgkomiteen om dette.

9/11 Budsjett 2022.

Alle i styret gjør en gjennomgang av budsjettforslag utsendt av Enqvist og sender sine kommentarer til Anne Lise som har dialogen med forretningsfører.

6/12, Styret er enige om at fellesutgiftene beholdes som de er inntil vi har fullt årsregnskap, og redegjør for dette i årsmøte.

6/12 Fukt-saken,

Solid, sammen med Sameiet og Sweco ( skarets rådgiver) har kommet til tiltak i 3 seksjoner som skal prøves ut før dette innføres på resterende seksjoner som har meldt inn om problemer.

6/12 Vedlikeholdsfond,

Styret vurderer å gjøre en levetidsvurdering fra en ekstern rådgiver som grunnlag for å justere opp felleskostnadene for avsetning til et vedlikeholdsfond. Andre alternativ vurderes også fremover mot årsmøte.

6/12 Svar på eposter fra beboere:

Styreleder svarer ut saker som går til styret, alternativt gir beskjed til et styremedlem som tar saken videre.

6/12 Parkering:

Alle styremedlemmer bør ha tilgang til å se hvem som har booket gjesteparkeringer.

Det bør også være mulig å endre sine egne bookinger.

6/12 Luking i bedd

Vi har mottatt tilbud på luking i alle bedd, en gang pr måned med en person til en pris 17800 + mva. Styret er enig om at dette bestilles og evalueres fortløpende.