Styremøte 14. februar 2022

Tilstede: Anne-Lise S., Thor G. S., Bjørn N., Berit K., Marte Rønningen

Dato Tema
14/2 Agenda:

  • Budsjett og regnskap 2021
  • Vedlikeholdsfond og felleskostnader
  • Hva er utført på VV
  • Årsmøte, innkalling og beboerreglement
  • Rullering av styreverv – åremål?
  • Telia-avtalen og tilbudet fra Telenor
14/2 Møtereferatet er godkjent
10/5 Skaret dammen

Vi inviterer Solòn for en befaring på Skaret dammen og gjennomgang av deres skisseforslag.

9/6: Omfanget er avklart med Solòn og plansjen er sendt videre til Blå landskap som tegner ut arbeidstegninger.

11/8: Solid venter fortsatt svar fra arkitektene, og varsler at de er klare til å gå i gang umiddelbart når tegningene foreligger.

13/10: Solon har ferdigstilt tegninger, og er i dialog med Gultvedt og Solid om dato for utførelse. Utfordringer mtp. Kapasitet. Grunnarbeidene har planlagt oppstart uke 42/43

9/11: arbeidene er startet opp og er planlagt sluttført i uke 45/46.

6/12: Solid er forsinket og har som mål ferdigstille før jul.

14/2: Utarbeides nytt uteområde/platting og nytt lekeapparat på lekeplass. Arbedeidet pågår og forventes ferdigsstilt våren 2022.

10/5 Heller/asfaltering etter montasje av markiser

Vi bestiller asfaltering og reparasjon av heller som er defekte etter installasjon av markiser

9/6: Asfaltering er utført, og det foregår en dialog med solskjermingsgruppen på heller som er ødelagt. SG vil ikke ta ansvar for dette. Vi vurderer juridisk bistand fra forsikringsselskapet.

11/8: Fremdeles uavklart vedr. ansvar for ødelagte heller. Styret innhenter prisforslag på hva det koster å få utført arbeidet fra ekstern part.

9/11: Vi venter på tilbud, lite trolig at det vil bli utført inneværende år.

14/2: Fulgt opp og utbedret.

11/8 Ny forhandling(er) med TV/bredbånd fra Telia

11/8: Styret vil sende ut en ny forespørsel på denne tjenesten.

13/10: Det innhentes tilbud fra flere leverandører. Styret vil så vurdere de innhentende tilbudene.

9/11: avventer tilbud fra Telia

6/12: vi sender en epost til Telia med info om at vi påberoper oss å skifte leverandør etter årsmøte i sameiet, dersom det er flertall for dette.

14/2: Tilbud mottatt fra Telenor. Styret vurderer tilbudet mot eksisterende avtale med Telia og orienterer årsmøte dersom behov.

9/11 Budsjett 2022.

Alle i styret gjør en gjennomgang av budsjettforslag utsendt av Enqvist og sender sine kommentarer til Anne Lise som har dialogen med forretningsfører.

6/12, Styret er enige om at fellesutgiftene beholdes som de er inntil vi har fullt årsregnskap, og redegjør for dette i årsmøte.

14/2: Det fremmes sak til årsmøte om å heve felleskostnadene med 10 pst. Til fordel for avsetning til et vedlikeholdsfond og til bruk dersom utgifter til strøm og fjernvarme går over budsjett.

Styrehonorar holdes på 2021-nivå.

6/12 Fukt-saken,

Solid, sammen med Sameiet og Sweco ( skarets rådgiver) har kommet til tiltak i 3 seksjoner som skal prøves ut før dette innføres på resterende seksjoner som har meldt inn om problemer.

6/12 Vedlikeholdsfond,

6/12: Styret vurderer å gjøre en levetidsvurdering fra en ekstern rådgiver som grunnlag for å justere opp felleskostnadene for avsetning til et vedlikeholdsfond. Andre alternativ vurderes også fremover mot årsmøte.

14/2: Saken adresseres på årsmøte, der det foreslås å øke felleskostnadene med 10 pst., der formålet er å ha buffer for uforutsette strømkostnader og bygge opp et vedlikeholdsfond opp til 2 mill. kroner.

6/12 Parkering:

6/12: Alle styremedlemmer bør ha tilgang til å se hvem som har booket gjesteparkeringer.

Det bør også være mulig å endre sine egne bookinger.

14/2: Dette er fulgt opp overfor leverandør, og alle i styret har tilgang til hjemmesiden.

6/12 Luking i bedd

6/12: Vi har mottatt tilbud på luking i alle bedd, en gang pr måned med en person til en pris 17800 + mva. Styret er enig om at dette bestilles og evalueres fortløpende.

14/2: Hyppighet vurderes ut fra behov til våren.

14/2 Årsmøte, beboerreglement og innkalling

14/2: Vedtekter og beboerreglement oppdateres i henhold til tidligere styrevedtak, deriblant at garasjeplasser ikke kan selges til personer utenfor sameiet, at vi unngår bruk av fellesareal til oppbevaring av gjenstander som kan blokkere rømningsveier mv. Kolben bookes til avholdelse av årsmøte.