Styremøte 9. november 2021

Tilstede: Bjørn N., Anne-Lise S., Thor G. S., Berit K.

Fraværende: Marte R.

Dato Tema
9/11 Agenda:

 • Godkjenning og gjennomgang av siste referat
 • Strømpriser EL-biler
 • Budsjett 2022
9/11 Møtereferatet er godkjent
10/5 Fordeling av oppgaver mellom gartner og Alt-mann

 • Hagegartner forespørres for følgende i 2021 og videre:
 • Gjødsling i bed
 • Sprøyting i bed
 • Beskjæring av busker/trær
 • Alt-Mann forespørres om følgende i tillegg til eksisterende avtale:
 • klipping på kollen mot Nord, 2 ganger i år (avklipp skal bli liggende igjen)
 • luking
 • vanning ved behov.

9/6: Kollen er klippet ned. Området bak blokk B/C/D og langs gangvei ned til skiveien klippes ned så fort som mulig. Vi avventer et tegningsforslag på området bak dammen før vi gjør noe her.

11/8: Det er landet en fordeling mellom Altman og gartner. Det gjenstår en avklaring vedr. nedklipping av gress ved gangvei ned mot Skiveien.

8/9: Ingen ny status.

13/10: Alt-mann etterspørres om å foreta luking i høst foran D og B-oppgang.

9/11: Luking er utført i høst, og vi legger inn fast luking i avtalen med Alt-mann neste år.

10/5 Trykk og temperatur på tappevann.

Solid avviser vår reklamasjon om store variasjoner i trykk og temperatur. Vi opprettholder kravet om reklamasjon og går til anskaffelse av en uavhengig rapport som gjør en selvstendig vurdering som kan forelegges Solid.

9/6

Sweco har fått oversendt bakgrunn feil på kjøkkenkranen til en beboer.

Vurdering pågår, og det er usikkerhet rundt mengden vann til den enkelte enhet. Vi inkluderer noen flere leiligheter i vurderingen, aller helst de som er lengst vekk fra sentralanlegget.

11/8

Rapport fra Sweco er oversendt Solid for vurdering av reklamasjon. Avventer tilbakemelding derfra.

8/9: Utsatt til neste styremøte.

14/10: Saken følges opp overfor Vito.

9/11:

Vanntrykket er økt til 6 bar og det er merkbart bedre trykk i leiligheter. Temperatur varierer fortsatt dersom andre kraner i leilighet åpnes samtidig.

Styret er av den oppfatning at vi evaluerer gjennom vinteren, holder dialogen med solid, og vurderer en investeringssak for sameiet dersom behov.

10/5 Skaret dammen

Vi inviterer Solòn for en befaring på Skaret dammen og gjennomgang av deres skisseforslag.

9/6: Omfanget er avklart med Solòn og plansjen er sendt videre til Blå landskap som tegner ut arbeidstegninger.

11/8: Solid venter fortsatt svar fra arkitektene, og varsler at de er klare til å gå i gang umiddelbart når tegningene foreligger.

13/10: Solon har ferdigstilt tegninger, og er i dialog med Gultvedt og Solid om dato for utførelse. Utfordringer mtp. Kapasitet. Grunnarbeidene har planlagt oppstart uke 42/43

9/11: arbeidene er startet opp og er planlagt sluttført i uke 45/46.

10/5 Heller/asfaltering etter montasje av markiser

Vi bestiller asfaltering og reparasjon av heller som er defekte etter installasjon av markiser

9/6: Asfaltering er utført, og det foregår en dialog med solskjermingsgruppen på heller som er ødelagt. SG vil ikke ta ansvar for dette. Vi vurderer juridisk bistand fra forsikringsselskapet.

11/8: Fremdeles uavklart vedr. ansvar for ødelagte heller. Styret innhenter prisforslag på hva det koster å få utført arbeidet fra ekstern part.

9/11: Vi venter på tilbud, lite trolig at det vil bli utført inneværende år.

11/8 Ny forhandling(er) med TV/bredbånd fra Telia

11/8: Styret vil sende ut en ny forespørsel på denne tjenesten.

13/10: Det innhentes tilbud fra flere leverandører. Styret vil så vurdere de innhentende tilbudene.

9/11: avventer tilbud fra Telia

11/8 Vedrørende lekkasje fra kjøkkenbenk

11/8: En beboer har meldt inn fuktskade fra kjøkkenbenk. Polygen har vurdert feilen, og påpekt at rotårsaken er håndverkerfeil. Skaden er utbedret og dekket av vårt forsikringsselskap. Faktura for egenandel er lagt ut fra sameiet. Solid har ikke befart saken og det er ikke vurdert om dette kan være en seriefeil i andre leiligheter.

Styret vil gjøre den enkelte beboer oppmerksom på at det i FDV for kunde, er beskrevet at vannlås i kjøkken og servantskap skal etter-strammes ved behov, og kontrolleres hver måned.

8/9: Saken vil adresseres på årsmøte i 2022. Alle forsikringssaker skal gå via styret, ellers blir de som hovedregel ikke akseptert.

8/9 KW pris på lading av EL-biler

8/9: Vi har frem til 9/9 hatt en KWt pris på 1 krone. Dette har vært et «nullspill» for sameiet frem til nå, basert på at prisen skal dekke energi og service på anlegget. Med bakgrunn i at prisen nå ser ut til å bli liggende på et markant høyere nivå fremover så besluttet styret, å øke denne prisen til 2 kroner Kwt fra midtnatt 9/9.

Intensjonen er fortsatt at dette skal være et «nullspill» for sameiet fremover, og at vi nå må vurdere en litt mer løpende justering av prisene fremover slik at den henger sammen med hva vi faktisk betaler til strømleverandøren.

13/10: I styremøte ble det besluttet at vi fremover vil justere KW prisen for lading av EL-biler etterskuddsvis ca 15:ende hver måned. Det er ønskelig at denne prisen er gjeldende for hele den måneden den gjelder for. Første justering skjer i oktober.

Ref epostutveksling, endres til automatisk justert spot en gang pr døgn + nettleie.

9/11: Thor Georg sender ut info til de som har ladere som separat epost.

13/10 Strømleverandør

Det er sendt ut forespørsel på pris på strøm til Sameiet. Hafslund og Ishavskraft har levert tilbud. Det må sjekkes opp hva slags bindinger som ligger i de respektive tilbud. Styret vil behandle saken neste styremøte. Avklart at vi binder oss i 12 måneder med abonnementet Hafslund bedrift.

13/10 Utleie

Styret bør få en oversikt over utleie på Skaret. Det opprettes derfor et utleie-register. Saken sjekkes med Enquist. Videre, tar styret sikte på å fremme sak på årsmøte, om at eiere må orientere styret om utleie.

13/10 Rømningsveier

Barnevogner, skiutstyr og andre plasskrevende gjenstander blir noen ganger stående i fellesarealer som oppganger. Disse kan blokkere utganger og rømningsveier, noe som kan bli svært kritisk i en brannsituasjon. Sørg derfor for å sette store gjenstander i oppbevarings-bod eller andre steder hvor det ikke står i veien for rømningsveien. Styret tar sikte på å legge frem sak i årsmøte om å vedtektsfeste dette.

13/10 Garasjeplasser

Solon har vedtektsfestet at solgte garasjeplasser er tilleggsdeler, men de har seksjonert garasjeplassene som fellesareal. På neste årsmøte må vi endre denne vedtaksbestemmelsen.

13/10 Valgkomite

Valgkomiteen fra i år videreføres. Disse vil snart starte arbeidet med å finne kandidater til styret, som etter planen vil velges på årsmøte. Styret håper at flere melder seg til tjeneste for sameiet.

9/11 3 dører i tekniske rom (A+B) som ble utsatt for hærverk/innbrudd er skiftet ut.
9/11 Budsjett 2022.

Alle i styret gjør en gjennomgang av budsjettforslag utsendt av Enqvist og sender sine kommentarer til Anne Lise som har dialogen med forretningsfører.