Styremøte 14. april 2021

Til stede: Berit K, Marte R., Anne-Lise S., Bjørn N. Thor G.S.

Dato  Tema 
22/3  Info/bakgrunn for styremøte. 

Månedlig styremøte med behandling av pågående og innmeldte saker 

22/3  Lagring på filserver. 

Sameiets forretningsfører, Enqvist eiendom, har en egen portal der styre kan lagre relevant styreinformasjon og FDV for fellesarealer. Dette er inkludert i den årlige prisen sameiet betaler Enqvist. Styret er enig i at vi tar i bruk denne tjenesten/dette området.  

22/3  Overføring av informasjon og dokumentasjon fra tidligere styreleder. 

Balèn overfører relevante relevante filer over til skarets styreportal hos Enqvist. 

Filene er overført til ny styreleder som har lagt disse inn i portalen. 

22/3  Thor Georg laster over gjeldende tekniske avtaler til styre portalen. 
22/3  Pågående saker som følges opp videre av nytt styre. Ansvar for de ulike sakene fordeles i neste styremøte (14/4) 

 • Utvikling og bygging av platting i vestre ende av Skaretdammen, denne følges videre av Anne-Lise og Thor Georg 
 • Dør til D fra garasjen går ikke i lås, denne er utbedret (årsak: stein bak list) 
 • Innfesting av gatestein søppelkasseområdet, meldt inn som reklamasjon til Solid 
 • Trykkstyrte batterier, flere leiligheter opplever store temperatur- og trykkvariasjoner i vannet. Saken er meldt inn som reklamasjon. 
 • Asfaltering på fortau bak A og skifte av knekte fliser forårsaket av Solskjermgruppen 
 • Skifte av defekte lysarmaturer i garasjen 
 • Gjødsling av planter, første gjødsling fra gartner må bestilles 
 • Balèn oversender kontaktinfo på firmaet som har utarbeidet hjemmesiden. Marte vurderer behov for et infomøte med leverandør.
 • Nye styremedlemmer må settes som medlemmer av styremail 
22/3  Andre saker til drøfting i neste styremøte: 

 • Booking av gjesteplasser, Marte og Berit minner om bookingregler for gjesteplassene, samt vurderer å innhente erfaringer fra brukere. 
 • Hjemmesiden, evaluering av leverandør. Marte vurderer behovet. 
 • Hagegruppen, hva gjør vi videre her? Berit inviterer hagegruppen til et møte. 
 • Altmann, har fått økt avtalen mtp plenklipp av helling mot Kolbotn park 
 • Innhente pris på lys på garasjevegg mot nord, samt grusing av gangvei ned mot skiveien. 
 • status på saken med fotgjengerfelt der vår gangvei treffer Skiveien. Kommunen har saken ute til høring i forbindelse med nytt planforslag, men sier at dette kan ta tid. Vi følger denne videre. 
 • Montering av vannmålere, fremdrift og finansiering. Vi tar sikte på å sende ut forespørsel i løpet av mai. Årsmøte ønsker at det skal vurderes om denne kostnaden kan dekkes av innestående i sameiet. 
 • Vi tar en felles gjennomgang av styreportalen og oppbygging av katalogstruktur på filserver. 

 

14/4  Ønske om glassrekkverk rundt terrasse i 1:e etasje 

En seksjonseier har sendt inn forespørsel om lov til å montere glass-rekkverk rundt markterrasse. 

Styret er enige om at dette ikke aksepteres mtp at det ønskes en enhetlig stil på uteområder i skaret. Tidligere beslutning om at disse terrassene har mulighet for å montere uttrekkbar duk i samme farge/materiale som markiser beholdes. 

 

14/4  Sprinkler kontroll 

Det stilles spørsmål til om det er utført kontroll av sprinkler anlegget på skaret. TG oversenderkopi av avtalen. 

14/4  Tilgang til styreportal hos Enqvist 

Alle styremedlemmer kan sende en epost til forretningsfører, Marius Rise for å få påloggingsdata til styreportalen: rise@enqvist.no 

14/4  Ansvarslisten for faste og pågående saker ble oppdatert i møte, se vedlagt. Exel listen legges på fellesområdet for dagens styremøte på styreportalen. 
14/4  Altmann 

Bjørn forespør Altman om pris på vanning etter behov og nedklipping av kollen opp mot Kolbotn Hage (viktig at det neklipte gresset ikke fjernes, men blir liggende igjen) 

14/4  Parkering på uteområder 

Det er enighet om at vi sender ut en påminnelse på FB, hjemmesiden og til Kolbotn Hage om parkeringsregler på uteområdene. Dette etter flere tilbakemeldinger om uønsket parkering på området. 

14/4  Neste møte 

Møteserie er sendt ut på 2:e onsdag hver måned. Neste møte ble flyttet til 10/5.