Styremøte 11. august 2021

Tilstede: Berit K., Marte R., Anne-Lise S., Thor G.S.
Fraværende: Bjørn N.

Dato Tema
11/8 Info/bakgrunn for styremøte.

Månedlig styremøte med behandling av pågående og innmeldte saker, Agenda:

–          Godkjenning og gjennomgang av siste referat

–          Nye felleskostnader etter justering av vannavgift

–          Ny forhandling med Telia, ev sende ut en ny forespørsel på denne tjenesten

–          Innbrudd teknisk rom – info

–          Skaret-dammen

–          Uteområder, status vaktmesteravtale og gartner

–          Ref. utsendt sak vedr. lekkasje fra kjøkkenbenk

11/8 Møtereferatet er godkjent
14/4 Sprinkler kontroll

Det stilles spørsmål til om det er utført kontroll av sprinkler anlegget på Skaret. TG oversender kopi av avtalen.

10/5: Vi har ikke mottatt tilfredsstillende svar fra Vito på dette. TG følger opp videre.

9/6:

Vito bekrefter at fjorårets service ikke ble gjennomført og setter opp en service på sentralanlegget så raskt som mulig.

11/8: Sprinkelkontroll er gjennomført og ingen feil er funnet. Rapport foreligger.

10/5 Fordeling av oppgaver mellom gartner og Alt-mann

–          Hagegartner forespørres for følgende i 2021 og videre:

o   Gjødsling i bed

o   Sprøyting i bed

o   Beskjæring av busker/trær

–          Alt-Mann forespørres om følgende i tillegg til eksisterende avtale:

o   klipping på kollen mot Nord, 2 ganger i år (avklipp skal bli liggende igjen)

o   luking

o   vanning ved behov.

9/6: Kollen er klippet ned. Området bak blokk B/C/D og langs gangvei ned til skiveien klippes ned så fort som mulig. Vi avventer et tegningsforslag på området bak dammen før vi gjør noe her.

11/8: Det er landet en fordeling mellom Altman og gartner. Det gjenstår en avklaring vedr. nedklipping av gress ved gangvei ned mot Skiveien.

10/5 Hjemmesiden.

Marte sjekker de muligheter vi har inkludert på Enqvist sin portal. Inkludert mulighet for booking av gjesteplasser.

Styret er enige om at vi bør vurdere ny leverandør på hjemmesiden.

 

9/6: Marte har opprettet en god dialog med eksisterende leverandør og vi beholder derfor denne inntil videre. Det etableres en serviceavtale på hjemmesidene.

 

11/8: Styret har inngått en drift/vedlikeholdsavtale for vår hjemmeside med Engagency AS. Avtalen innebærer blant annet jevnlig oppdateringer av innhold, back-up, virussjekker.

 

10/5 Lysarmaturer på nordsiden.

Det er enighet om å akseptere tilbudet fra Vestby Elektro på 32000.- for montasje av armaturer på nordsiden av D.

9/6

Dette er nå bestilt!

11/8

Montert og saken avsluttes.

10/5 Trykk og temperatur på tappevann.

Solid avviser vår reklamasjon om store variasjoner i trykk og temperatur. Vi opprettholder kravet om reklamasjon og går til anskaffelse av en uavhengig rapport som gjør en selvstendig vurdering som kan forelegges Solid.

9/6

Sweco har fått oversendt bakgrunn feil på kjøkkenkranen til en beboer.

Vurdering pågår, og det er usikkerhet rundt mengden vann til den enkelte enhet. Vi inkluderer noen flere leiligheter i vurderingen, aller helst de som er lengst vekk fra sentralanlegget.

11/8

Rapport fra Sweco er oversendt Solid for vurdering av reklamasjon. Avventer tilbakemelding derfra.

10/5 Vannmålersaken:

Forespørsel er sendt ut til et antall rørleggere med tilbudsfrist 24 mai. Vi forventer installasjon tidlig høst. Tilbudene evalueres av styret rett etter mottak.

9/6:

Dette er bestilt hos firmaet Wislan som hadde det beste tilbudet totalt sett, vi starter opp så raskt som mulig – ila juni om mulig.

Vi forespør også Wislan om montering av en utekran på B blokka, sør for inngangen – dette for å redusere antall uttak/slanger fra eksisterende kranen ved siden av inngangen.

11/8:

Installering av vannmålere er nesten ferdigstilt, mangler 2 boenheter.

10/5 Vask av terrassevinduer

Vi har innhentet tilbud på vask av terrassevinduer fra Alt-Mann. Estimert pris ca 1000.- pr terrasse. Bjørn sjekker med en alternativ leverandør for å kvalitetssikre pris.

9/6

Bestilt hos firmaet Elite Vinduspuss og kommer til gjennomføring 5/7. OBS, følg opp bruk av avlastningsplater på liftens støtteben

11/8

Arbeidet ble ferdigstilt i sommer.

10/5 Skaret dammen

Vi inviterer Solòn for en befaring på Skaret dammen og gjennomgang av deres skisseforslag.

9/6: Omfanget er avklart med Solòn og plansjen er sendt videre til Blå landskap som tegner ut arbeidstegninger.

11/8: Solid venter fortsatt svar fra arkitektene, og varsler at de er klare til å gå i gang umiddelbart når tegningene foreligger.

10/5 Fotgjengerovergang i Skiveien mot vår sti

Vi har mottatt dokumentasjon til høring på nytt planforslag inkludert fotgjengerovergang som treffer Skarets sti ned til Skiveien. Vi ber kommunen om et møte for å diskutere belastning på stien og fremtidig drift og vedlikehold.

9/6 Thor Georg skriver et forslag til svar på reguleringssaken som sendes styret for kommentar.

11/8 Høringsinnspill gitt til kommunen pva. Sameiet. Meldt inn behov for vedlikehold av sti fra skiveien via Skaret, rekkverk langs skråning og fotgjengerovergang. Saken anses som avsluttet i påvente av vurderinger fra kommunen.

10/5 Heller/asfaltering etter montasje av markiser

Vi bestiller asfaltering og reparasjon av heller som er defekte etter installasjon av markiser

 

9/6

Asfaltering er utført, og det foregår en dialog med solskjermingsgruppen på heller som er ødelagt. SG vil ikke ta ansvar for dette. Vi vurderer juridisk bistand fra forsikringsselskapet.

 

11/8

Fremdeles uavklart vedr. ansvar for ødelagte heller. Styret innhenter prisforslag på hva det koster å få utført arbeidet fra ekstern part.

11/8 Innbrudd

Vi har hatt innbrudd i teknisk rom, videre inn i hovedtavlen og inn i skapet der nettverksutstyret for el-bil ladeutstyr. Saken er politianmeldt.

 

En beboer har hatt innbrudd i bod. Saken er politianmeldt.

 

Styret ønsker at sikkerhet settes opp som en fast sak på agendaen på årsmøter i sameiet.

11/8

 

Nye felleskostnader etter justering av vannavgift

Fra 1. september betaler den enkelte boenhet for eget vannforbruk.  Dette har innvirkning på felleskostnadene som den enkelte beboer faktures for, og styret har dialog med Enquist om hvordan dette skal justeres på kommende fakturer. Kommunen kontaktes for avregning.

11/8 Ny forhandling(er) med Telia

Styret vil sende ut en ny forespørsel på denne tjenesten.

 

11/8 Kontroll på brikker

Leverandør av brikker etterspørres om en årlig gjennomgang av hvilke brikker som er i omløp og bruken av disse.

 

NB: Husk å melde fra til styret dersom du mister en brikke, slik at vi kan deaktivere denne.

11/8 Syreskader på ballkongglass

Leverandør (Elite Oslo) varslet styret om funn av syreskader på enkelte glass i forbindelse med vask av terrassegelender i sommer. Styret følger dette videre opp overfor Solid.

11/8 Vedrørende lekkasje fra kjøkkenbenk

En beboer har meldt inn fuktskade fra kjøkkenbenk. Polygen har vurdert feilen, og påpekt at rotårsaken er håndverkerfeil. Skaden er utbedret og dekket av vårt forsikringsselskap. Faktura for egenandel er lagt ut fra sameiet. Solid har ikke befart saken og det er ikke vurdert om dette kan være en seriefeil i andre leiligheter.

 

Styret vil gjøre den enkelte beboer oppmerksom på at det i FDV for kunde, er beskrevet at vannlås i kjøkken og servantskap skal etter-strammes ved behov, og kontrolleres hver måned.

11/8 Tidsur på vannkraner og rutiner for vanning

Det legges opp en gjennomgang med et par utvalgte av rutiner for vanning etter innstallering av tidsur på vannkraner. Det er viktig at den enkelte ikke rører tidsurene uten at dette er avklart med styret.

 

I tillegg legger styret ut slanger til de områdene i fellesområdene som i dag ikke dekkes.