Styremøte 8. september 2021

Tilstede: Berit K., Marte R., Anne-Lise S., Thor G.S

Fraværende: Bjørn N.

Dato

Tema

8/9

Info/bakgrunn for styremøte.

Månedlig styremøte med behandling av pågående og innmeldte saker, Agenda:

 • Godkjenning og gjennomgang av siste referat

 • Uteområder, Skaret-dammen

 • Ref. utsendt sak vedr. lekkasje fra kjøkkenbenk

 • KWt pris på lading av EL-biler

8/9

Møtereferatet er godkjent

14/4

Sprinkler kontroll

Det stilles spørsmål til om det er utført kontroll av sprinkler anlegget på Skaret. TG oversender kopi av avtalen.

10/5: Vi har ikke mottatt tilfredsstillende svar fra Vito på dette. TG følger opp videre.

9/6:

Vito bekrefter at fjorårets service ikke ble gjennomført og setter opp en service på sentralanlegget så raskt som mulig.

11/8: Sprinkelkontroll er gjennomført og ingen feil er funnet.

8/9: Service-avtale er etterspurt: årlige kontroll(er)- garasje og stikkprøver leiligheter

10/5

Fordeling av oppgaver mellom gartner og Alt-mann

 • Hagegartner forespørres for følgende i 2021 og videre:

 • Gjødsling i bed

 • Sprøyting i bed

 • Beskjæring av busker/trær

 • Alt-Mann forespørres om følgende i tillegg til eksisterende avtale:

 • klipping på kollen mot Nord, 2 ganger i år (avklipp skal bli liggende igjen)

 • luking

 • vanning ved behov.

9/6: Kollen er klippet ned. Området bak blokk B/C/D og langs gangvei ned til skiveien klippes ned så fort som mulig. Vi avventer et tegningsforslag på området bak dammen før vi gjør noe her.

11/8: Det er landet en fordeling mellom Altman og gartner. Det gjenstår en avklaring vedr. nedklipping av gress ved gangvei ned mot Skiveien.

8/9: Ingen ny status.

10/5

Trykk og temperatur på tappevann.

Solid avviser vår reklamasjon om store variasjoner i trykk og temperatur. Vi opprettholder kravet om reklamasjon og går til anskaffelse av en uavhengig rapport som gjør en selvstendig vurdering som kan forelegges Solid.

9/6

Sweco har fått oversendt bakgrunn feil på kjøkkenkranen til en beboer.

Vurdering pågår, og det er usikkerhet rundt mengden vann til den enkelte enhet. Vi inkluderer noen flere leiligheter i vurderingen, aller helst de som er lengst vekk fra sentralanlegget.

11/8

Rapport fra Sweco er oversendt Solid for vurdering av reklamasjon. Avventer tilbakemelding derfra.

8/9: Utsatt til neste styremøte.

10/5

Vannmålersaken:

Forespørsel er sendt ut til et antall rørleggere med tilbudsfrist 24 mai. Vi forventer installasjon tidlig høst. Tilbudene evalueres av styret rett etter mottak.

9/6:

Dette er bestilt hos firmaet Wislan som hadde det beste tilbudet totalt sett, vi starter opp så raskt som mulig – ila juni om mulig.

Vi forespør også Wislan om montering av en utekran på B blokka, sør for inngangen – dette for å redusere antall uttak/slanger fra eksisterende kranen ved siden av inngangen.

11/8:

Installering av vannmålere er nesten ferdigsstilt, mangler 2 boenheter.

8/9:

Innstallering er gjennomført hos alle seksjonseiere.

10/5

Skaret dammen

Vi inviterer Solòn for en befaring på Skaret dammen og gjennomgang av deres skisseforslag.

9/6: Omfanget er avklart med Solòn og plansjen er sendt videre til Blå landskap som tegner ut arbeidstegninger.

11/8: Solid venter fortsatt svar fra arkitektene, og varsler at de er klare til å gå i gang umiddelbart når tegningene foreligger.

10/5

Heller/asfaltering etter montasje av markiser

Vi bestiller asfaltering og reparasjon av heller som er defekte etter installasjon av markiser

9/6

Asfaltering er utført, og det foregår en dialog med solskjermingsgruppen på heller som er ødelagt. SG vil ikke ta ansvar for dette. Vi vurderer juridisk bistand fra forsikringsselskapet.

11/8

Fremdeles uavklart vedr. ansvar for ødelagte heller. Styret innhenter prisforslag på hva det koster å få utført arbeidet fra ekstern part.

8/9

Ingen ny status

11/8

Nye felleskostnader etter justering av vannavgift

11/8: Fra 1. september betaler den enkelte boenhet for eget vannforbruk. Dette har innvirkning på felleskostnadene som den enkelte beboer faktures for, og styret har dialog med Enquist om hvordan dette skal justeres på kommende fakturer. Kommunen kontaktes for avregning.

8/9: Felleskostnader pr. måned dekker oppvarming, TV/Internett, garasje, bydningsforsikting, vedlikehold, forretningsførsel, personalkostnader, driftskostnader mm. Den enkelte seksjonseier faktureres nå for vannforbruk direkte fra kommunen. Felleskostnader er derfor redusert i tråd med ny praksis.

11/8

Ny forhandling(er) med Telia

11/8 Styret vil sende ut en ny forespørsel på denne tjenesten.

8/9 Ingen ny status.

11/8

Kontroll på brikker

11/8 Leverandør av brikker etterspørres om en årlig gjennomgang av hvilke brikker som er i omløp og bruken av disse.

8/9 Leverandør er forespurt å sende en oversikt over hvem som har fjernkontroll til garasjeanlegget vårt. Leverandør besitter ikke en slik oversikt. Styret besluttet derfor å omprogrammere alle beboernes garasjeåpnere, som et sikkerhetstiltak, for å forhindre at uvedkommende har adgang til våre lokaler. Alle bestillinger av fjernkontroller skal gå via Styret.

11/8

Syreskader på ballkongglass

Leverandør (Elite Oslo) varslet styret om funn av syreskader på enkelte glass i forbindelse med vask av terrassegelender i sommer. Styret følger dette videre opp overfor Solid.

9/8

Saken er avsluttet.

11/8

Vedrørende lekkasje fra kjøkkenbenk

11/8: En beboer har meldt inn fuktskade fra kjøkkenbenk. Polygen har vurdert feilen, og påpekt at rotårsaken er håndverkerfeil. Skaden er utbedret og dekket av vårt forsikringsselskap. Faktura for egenandel er lagt ut fra sameiet. Solid har ikke befart saken og det er ikke vurdert om dette kan være en seriefeil i andre leiligheter.

Styret vil gjøre den enkelte beboer oppmerksom på at det i FDV for kunde, er beskrevet at vannlås i kjøkken og servantskap skal etter-strammes ved behov, og kontrolleres hver måned.

8/9: Saken vil adresseres på årsmøte i 2022. Alle forsikringssaker skal gå via styret, ellers blir de som hovedregel ikke akseptert.

11/8

Tidsur på vannkraner og rutiner for vanning

11/8: Det legges opp en gjennomgang med et par utvalgte av rutiner for vanning etter innstallering av tidsur på vannkraner. Det er viktig at den enkelte ikke rører tidsurene uten at dette er avklart med styret.

I tillegg legger styret ut slanger til de områdene i fellesområdene som i dag ikke dekkes.

8/9: Rutiner er gjennomgått med enkelte beboere.

8/9

KWt pris på lading av EL-biler

8/9: Vi har frem til 9/9 hatt en KWt pris på 1 krone. Dette har vært et «nullspill» for sameiet frem til nå, basert på at prisen skal dekke energi og service på anlegget. Med bakgrunn i at prisen nå ser ut til å bli liggende på et markant høyere nivå fremover så besluttet styret, å øke denne prisen til 2 kroner Kwt fra midtnatt 9/9.

Intensjonen er fortsatt at dette skal være et «nullspill» for sameiet fremover, og at vi nå må vurdere en litt mer løpende justering av prisene fremover slik at den henger sammen med hva vi faktisk betaler til strømleverandøren.