Styremøte 6. april 2022

Til stede: Anne-Lise, Thor Georg, Mariam og Bjørn

Fraværende: Berit

Dato Tema
6/4 Agenda:

 • Gjennomgang av protokoll fra årsmøte
 • Beregning av pris for lading av EL-bil.
 • Regnskap så langt
 • Dugnad:
  • Legging av svetteslanger?
  • Planlegge møblering og grill på platting
  • Påfyll av grus/singel, må kjøpes inn?
  • Bark?
 • Måling av varmtvannsforbruk og innspill om montering solcellepanel
6/4 Møtereferatet er godkjent
10/5 Skaret dammen

Vi inviterer Solòn for en befaring på Skaret dammen og gjennomgang av deres skisseforslag.

9/6: Omfanget er avklart med Solòn og plansjen er sendt videre til Blå landskap som tegner ut arbeidstegninger.

11/8: Solid venter fortsatt svar fra arkitektene, og varsler at de er klare til å gå i gang umiddelbart når tegningene foreligger.

13/10: Solon har ferdigstilt tegninger, og er i dialog med Gultvedt og Solid om dato for utførelse. Utfordringer mtp. Kapasitet. Grunnarbeidene har planlagt oppstart uke 42/43

9/11: arbeidene er startet opp og er planlagt sluttført i uke 45/46.

6/12: Solid er forsinket og har som mål ferdigstille før jul.

14/2: Utarbeides nytt uteområde/platting og nytt lekeapparat på lekeplass. Arbeidet pågår og forventes ferdigstilt våren 2022.

6/4: Arbeidet er nå ferdigstilt, Berit organiserer arbeidet med møblering og vurderer grill/bålpanne og møblering. Vi må også vurdere involvering av sameiet.

11/8 Ny forhandling(er) med TV/bredbånd fra Telia

11/8: Styret vil sende ut en ny forespørsel på denne tjenesten.

13/10: Det innhentes tilbud fra flere leverandører. Styret vil så vurdere de innhentende tilbudene.

9/11: avventer tilbud fra Telia

6/12: vi sender en epost til Telia med info om at vi påberoper oss å skifte leverandør etter årsmøte i sameiet, dersom det er flertall for dette.

14/2: Tilbud mottatt fra Telenor. Styret vurderer tilbudet mot eksisterende avtale med Telia og orienterer årsmøte dersom behov.

14/3: Styret har vært i dialog med Telia ettersom avtalen om TV/internett nå er 3 år gammel. Vi har da fått informasjon om at Telia vil økte prisen fra 1/7 med kr 40,- pr seksjon, pga økte priser på TV kanalene. Vi har da forhandlet frem en ny avtale som samtidig øker bredbåndhastigheten fra 25 mbps til 100 mbps for en tilleggskostnad pr måned på kr 19,-. Styret anbefaler at vi inngår ny avtale med Telia og øker kostnaden pr måned fra kr 320 til kr 379 pr måned.

Dette må reflekteres i felleskostnadene.

6/4 Tilbudet fra Telia aksepteres og effektueres fra 1/5-22.

9/11 Budsjett 2022.

Alle i styret gjør en gjennomgang av budsjettforslag utsendt av Enqvist og sender sine kommentarer til Anne Lise som har dialogen med forretningsfører.

6/12, Styret er enige om at fellesutgiftene beholdes som de er inntil vi har fullt årsregnskap, og redegjør for dette i årsmøte.

14/2: Det fremmes sak til årsmøte om å heve felleskostnadene med 10 pst. Til fordel for avsetning til et vedlikeholdsfond og til bruk dersom utgifter til strøm og fjernvarme går over budsjett.

Styrehonorar holdes på 2021-nivå.

14/3: Det er utarbeidet en sak om ovennevnte til årsmøte.

6/4 saken lukkes

6/12 Fukt-saken,

Solid, sammen med Sameiet og Sweco ( skarets rådgiver) har kommet til tiltak i 3 seksjoner som skal prøves ut før dette innføres på resterende seksjoner som har meldt inn om problemer.

6/4: 3 lokasjoner utbedres av Solid etter påsken. Dersom dette fungerer etter hensikten så vil resterende innmeldte saker vurderes/utbedres.

6/12 Vedlikeholdsfond,

6/12: Styret vurderer å gjøre en levetidsvurdering fra en ekstern rådgiver som grunnlag for å justere opp felleskostnadene for avsetning til et vedlikeholdsfond. Andre alternativ vurderes også fremover mot årsmøte.

14/2: Saken adresseres på årsmøte, der det foreslås å øke felleskostnadene med 10 pst., der formålet er å ha buffer for uforutsette strømkostnader og bygge opp et vedlikeholdsfond opp til 2 mill. kroner.

14/3: Det er utarbeidet en sak om ovennevnte til årsmøte.

6/4: Saken ble besluttet med et øvre tak på 2mnok

6/12 Luking i bedd

6/12: Vi har mottatt tilbud på luking i alle bedd, en gang pr måned med en person til en pris 17800 + mva. Styret er enig om at dette bestilles og evalueres fortløpende.

14/2: Hyppighet vurderes ut fra behov til våren.

14/3: Bjørn forespør Altman på gjødsling og klipping av busker og trær, samt orienterer årsmøte om vanning av uteområder.

6/4: Altmann rydder opp grus i bed ved garasjen som følge av vintervedlikeholdet.

Avtale med gartner pågår, inkludert luking, svetteslanger og gjødsling – vi avventer pris på tiltakene fra Altmann.

Styret vurderer å inkludere disse oppgavene i fast avtale med vaktmester.

Bøkehekker klippes av beboere selv.

14/2 Årsmøte, beboerreglement og innkalling

14/2: Vedtekter og beboerreglement oppdateres i henhold til tidligere styrevedtak, deriblant at garasjeplasser ikke kan selges til personer utenfor sameiet, at vi unngår bruk av fellesareal til oppbevaring av gjenstander som kan blokkere rømningsveier mv. Kolben bookes til avholdelse av årsmøte.

14/3: Ovennevnte gjenspeiles i årsmøte.

6/4: saken lukkes

6/4 Lading av EL-biler, refusjon av 80% og 70 ore/Kwt

Borettslad har funnet en metode for å refundere den enkelte abbonement. Dette medfører at sameiet må justere prisen i systemet hver måned.

Anne-Lise prøver ut løsningen i faktira for april (som faktureres i mai)

6/4 Regnskap

Underskudd i årets regnskap skyldes i hovedsak feil i periodisering. Regnskapet vil komme i balanse outover i perioden såfremt det ikke kommer noen uforutsette kostnader utover budsjett.

6/4 Måling av varmtvannsforbruk

Det kommer flere spørsmål rundt måling av varmtvann. Vurderinger rundt egen måler for varmtvann ble tatt opp i årsmøte 2021 og nedstemt grunnet høye kostnader for installasjon og avlesning.

Det henvises til årsmøtesak for detaljer.

6/4 Montering av solceller

Styret gjør en henvendelse til sol-leie for innhenting av underlag for om vi skal vurdere montering av solcellepanel på tak.